Regulamin udziału w akcji promocyjnej pn.:

„Dni Otwarte Funduszy Europejskich województwa podkarpackiego”

 Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady uczestnictwa Beneficjentów Funduszy Europejskich w akcji promocyjnej pn.: „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1) Dni Otwarte Funduszy Europejskich, zwane dalej „Dniami Otwartymi”, to akcja polegająca na przekazywaniu szerokiemu gronu zainteresowanych informacji na temat projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej. 

2) Celem Dni Otwartych jest promocja efektów projektów zrealizowanych na terenie województwa podkarpackiego przy udziale Funduszy Europejskich, jak również zachęcanie do aplikowania i korzystania z Funduszy Europejskich. 

3) Organizatorem Dni Otwartych jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, zwany dalej „Koordynatorem”. Koordynator wykonuje swoje zadania związane z organizacją Dni Otwartych za pośrednictwem Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej z siedzibą w Rzeszowie, 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4. 

4) Dni Otwarte będą odbywały się w terminie: 24-26 września 2020 r. 

5) Wydarzenie „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” odbywają się jedynie w formule online w specjalnie ku temu przygotowanym serwisie internetowym. 

6) Do udziału w Dniach Otwartych mogą przystąpić Beneficjenci projektów dofinansowanych w ramach programów wchodzących w zakres Polityki Spójności. 

7) Udział Beneficjentów w Dniach Otwartych jest dobrowolny. 

8) Beneficjenci, którzy zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w Dniach Otwartych, przekazują Koordynatorowi programowemu materiały do udostępnienia na stronie internetowej Koordynatora.

 9) Beneficjenci uczestniczący w Dniach Otwartych ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem materiałów w formie online.

II. ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DNIACH OTWARTYCH 

 1) Warunkiem uczestnictwa w Dniach Otwartych jest: przekazanie przez Beneficjenta, w terminie wskazanym w pkt 2, zgłoszenia online zawierającego: nazwę beneficjenta i tytuł projektu, numer umowy, program operacyjny z jakiego projekt dostał dofinansowanie, informację dotyczącą projektu, galerię zdjęć, logotyp, link do filmu na YouTube, dane kontaktowe oraz zgodę na zamieszczenie wydarzenia na stronie internetowej Koordynatora.

2)Termin przesyłania Formularzy do udziału w Dniach Otwartych upływa z dniem 15 września 2020 r. Organizator dopuszcza możliwość wydłużenia terminu w szczególnych przypadkach. 

3) Beneficjenci przesyłają swoje zgłoszenia do udziału w Dniach Otwartych na adres mailowy Koordynatora: s.tecza@podkarpackie.pl . Beneficjent może wycofać swoje zgłoszenie w terminie do 20 września 2020 r., poprzez kontakt z Koordynatorem programowym. 

4) Wirtualne stoiska, wykonane w grafice 3d, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Dniach Otwartych, zostaną opublikowane na stronie internetowej www.dofe.podkarpackie.eu do 15 września 2020 r. 

5) Koordynator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian edytorskich w treści opisów wirtualnych stoisk Beneficjentów. Celem zmian będzie ujednolicenie pod względem redakcyjnym i językowym wszystkich opisów publikowanych na stronie www.dofe.podkarpackie.eu 

III. ZOBOWIĄZANIA KOORDYNATORA 

Koordynator zapewni: 

1) przesłanie na adres e-mail Beneficjenta informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Dniach Otwartych. 

2) promocję Dni Otwartych, m.in. w kampaniach banerowych w internecie, portalach internetowych i w kanałach społecznościowych zarządzanych przez Koordynatora. 

3) stronę internetową poświęconą Dniom Otwartym –  www.dofe.podkarpackie.eu , przedstawiającą m.in.  wirtualne stoiska Beneficjentów wykonanych w grafice 3d;

4) Koordynator zastrzega sobie prawo do weryfikacji  materiałów zgłoszonych w ramach Dni Otwartych. 

IV. ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA ZAKWALIFIKOWANEGO DO UDZIAŁU 

Beneficjent uczestniczący w Dniach Otwartych ma obowiązek: 

1) przekazać Koordynatorowi Programowemu materiały  wskazane w puncie II. 1.a., które zostaną zamieszczone na stronie www.dofe.podkarpackie.eu 

2) poinformować o Dniach Otwartych na swojej stronie internetowej i na profilu społecznościowym (jeżeli taki posiada); należy wskazać pełną nazwę akcji: Dni Otwarte Funduszy Europejskich województwa podkarpackiego.

3) poinformować społeczność lokalną o Dniach Otwartych; 

V. DANE OSOBOWE 

Beneficjent jest obowiązany do przekazania poniższych informacji swoim pracownikom: 

 1. Cel przetwarzania danych. 

Koordynator zbiera i przetwarza dane osobowe osób zgłaszających Beneficjenta do Dni Otwartych w celu zapewnienia informacji i promocji w zakresie Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim, w tym w zakresie prowadzenia i realizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (Dni Otwarte). 

 1. Podstawa prawna przetwarzania. 

Przetwarzanie danych obywa się zgodnie z RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność realizacji obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 1. Okres przechowywania danych. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia  działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Dni Otwartych, nie dłużej niż do 30 września 2021 roku. 

 1. Rodzaje przetwarzanych danych. Koordynator zbiera i przetwarza w szczególności następujące dane osobowe: 
 1. dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, nazwa instytucji, w której pracuje  przedstawiciel Beneficjenta; 
 2. dane kontaktowe przedstawiciela Beneficjenta, które obejmują  służbowy adres e-mail i nr telefonu służbowego. 
 1. Obowiązek podania danych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

W razie niepodania  danych osobowych nie będzie możliwe uczestnictwo Beneficjenta 

w Dniach Otwartych. 

 1. Dostęp do danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych przedstawiciela Beneficjenta mają uprawnieni pracownicy 

i współpracownicy Koordynatora. 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą. 

a) Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania. Realizując to prawo, osoba której dane dotyczą może zwrócić się do Koordynatora z pytaniem m.in. o to czy Koordynator przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane. 

b) W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Koordynatora z wnioskiem o ich aktualizację. 

c) Prawo usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania przysługuje jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO. Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest w szczególności gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Koordynatora lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych Wydarzenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. powoduje, że Koordynator może jedynie przechowywać dane osobowe. Koordynator nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać. 

Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Koordynatora oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania. 

 1. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 

Koordynator ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. 

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Koordynatora jest możliwy pod adresem: 

1) ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 

2) poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.dniotwarte.eu. 

2. Sytuacje nieobjęte Regulaminem, dotyczące organizacji i udziału w Dniach Otwartych, rozstrzyga ostatecznie Koordynator. 

3. Zgłoszenie do udziału w Dniach Otwartych oznacza akceptację tego Regulaminu wraz z załącznikami. 

4. Koordynator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie i powiadomi o tym publikując zmodyfikowany Regulamin i komunikat o zmianie na stronie internetowej www.dofe.podkarpackie.eu 

5. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia postanowieniom Regulaminu przez Beneficjenta. 

Regulamin konkursu

„Live z Funduszami”

 

§ 1. ZASADY OGÓLNE I DEFINICJE

Organizatorem Konkursu Live z Funduszamijest Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, z siedzibą przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP: 8132917389, REGON: 690587255 (dalej: „Organizator”).

1. Określenia użyte w Regulaminie od dużej litery oznaczają:

1.1. „Platforma internetowa” – strona internetowa dostępna pod adresem: www.dofe.podkarpackie.eu;

1.2. „Konkurs” – konkurs „Live z Funduszami”, którego dotyczy niniejszy Regulamin;

1.3. „Regulamin” – niniejszy regulamin Konkursu „Live z Funduszami”;

1.4. „Uczestnik” – osoba, która spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa i wzięła udział w Konkursie.

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. W szczególności, wynik Konkursu zależy od indywidualnych starań oraz rywalizacji uczestników i nie jest zależny od przypadku.

3. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

4. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie. Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora.

5. Treść Regulaminu jest dostępna dla wszystkich potencjalnych Uczestników w wersji elektronicznej na platformie internetowej (w tym również w sposób umożliwiający pobranie Regulaminu w formacie PDF).


§ 2. KOMISJA KONKURSOWA
 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.

2. Członkowie komisji konkursowej nie mogą brać udziału w Konkursie.


§3. 
WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby uprawione do reprezentacji Organizatora oraz pracownicy, członkowie organów i inne osoby uprawnione do reprezentacji podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

3. Udział w Konkursie i związane z nim podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Nie jest możliwe wypłacenie zwycięzcy Konkursu równowartości nagrody w pieniądzu ani przeniesienie przez zwycięzcę prawa do nagrody na inną osobę.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy internetowej.

§ 4. NAGRODY
 

1. Nagrodami w konkursie (w jego czterech edycjach) są gadżety promocyjne.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. Uczestnik, który zwyciężył, zobowiązany jest na prośbę Organizatora do podania Organizatorowi adresu, na który przesłana ma być nagroda. Zaniechanie tego obowiązku lub podanie błędnego adresu, które spowoduje brak możliwości przesłania Uczestnikowi Nagrody powoduje utratę prawa Uczestnika do Nagrody.

5. Oprócz sytuacji opisanej powyżej laureat traci prawo do nagrody i staje się ona własnością Organizatora w następujących sytuacjach:

a) w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez laureata,

b) w przypadku nieotrzymania przez Organizatora adresu e-mail w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o wygranej.

6. W przypadku sytuacji spornych, ostateczna decyzja o wyłonieniu laureata/laureatów należy do Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne i nieodwołalne.


§ 5. PRAWA ORGANIZATORA
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie (dyskwalifikacja) Uczestników, których działania w ramach Konkursu naruszają prawo, dobre obyczaje lub Regulamin.

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego sposoby komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową). Podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania dodatkowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie, jeżeli takie informacje są niezbędne do usunięcia powstałych wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie.

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pełniący na mocy art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460, ze zm.), funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy e-mailowo na adres: iod@podkarpackie.pl, telefonicznie pod numerem: 17 747-67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego lub poprzez kontakt osobisty w siedzibie Urzędu.

2. Administrator przetwarza dane osobowe:

2.1. W celu realizacji Konkursu, w tym wyłonienia jego zwycięzcy, ogłoszenia wyników i wydania nagrody. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego 2016/679 o Ochronie Danych – RODO), polegający na wykonaniu zobowiązań Organizatora wynikających z przyrzeczenia publicznego.

3. Administrator danych osobowych Uczestników Konkursu zleca i tym samym powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu, w celach obsługi i zapewnienia poprawnego przebiegu Konkursu, agencji komunikacji zintegrowanej Way to Say Karolina Koziejowska, ul. Branickiego 21/107 02-972 Warszawa.

4. Odbiorcami danych osobowych będzie ponadto info.rpo@podkarpackie.pl

5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagrody lub rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje:

6.1. prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

6.2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w odniesieniu do przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu);

6.3. prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – jeśli Uczestnik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące prawo, w tym RODO.

7. Dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania Konkursu, a po jego zakończeniu i wydaniu nagród oraz rozpatrzeniu reklamacji dane będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez administratora do czasu przedawnienia roszczeń majątkowych związanych z udziałem w Konkursie lub złożoną reklamacją.

8. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe: imię i nazwisko (nazwa profilu), treść Pracy Konkursowej (w zakresie, w jakim stanowi ona daną osobową), miniatura zdjęcia profilowego widoczna przy komentarzu stanowiącym Pracę Konkursową. W odniesieniu do zwycięzców – również adres e-mail.

9. Zgodnie z zasadami serwisu Facebook Organizator informuje, że dane zbierane bezpośrednio od Uczestników są gromadzone przez Organizatora, a nie przez serwis Facebook.


§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się z koordynatorem Konkursu poprzez wysłanie wiadomości e-mail: info.rpo@podkarpackie.pl.

2. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.